Chuàngshìjì 5:29

29 Gĕi tā qǐmíng jiào Nuóyà , shuō , zhège érzi bì wéi wǒmen de cāozuò hé shǒu zhòng de laókǔ ānwèi wǒmen . zhè cāozuò laókǔ shì yīnwei Yēhéhuá zhòuzǔ dì .