Chuàngshìjì 7:16

16 Fán yǒu xuèròu jìnrù fāngzhōu de , dōu shì yǒu gōng yǒu mǔ , zhèng rú shén suǒ fēnfu Nuóyà de . Yēhéhuá jiù bà tā guān zaì fāngzhōu lǐtou .