Chuàngshìjì 7:21

21 Fán zaì dì shǎng yǒu xuèròu de dòngwù , jiù shì fēiniǎo , shēngchù , zǒushòu , hé pá zaì dì shǎng de kūnchóng , yǐjí suǒyǒude rén dōu sǐ le .