2 Fán dì shàng de zǒushòu hé kòng zhòng de fēiniǎo , dōu bì jīngkǒng , jùpà nǐmen . lián dì shǎng yīqiè de kūnchóng bìng hǎi lǐ yīqiè de yú , dōu jiāofù nǐmen de shǒu .