19 Tāmende jiéjú jiù shì chénlún , tāmende shén jiù shì zìjǐ de dù fù , tāmen yǐ zìjǐ de xiūrǔ wéi róngyào , zhuān yǐ dì shang de shì wéi niàn .