1 Wǒ suǒ qīnaì suǒ xiǎngniàn de dìxiōng men , nǐmen jiù shì wǒde xǐlè , wǒde guānmiǎn . wǒ qīnaì de dìxiōng , nǐmen yīngdāng kào zhǔ zhàn lì dé wĕn .