20 Shén de yīngxǔ , bú lùn yǒu duōshào , zaì Jīdū dōu shì shì de , suǒyǐ jiè zhe tā yĕ dōu shì shízaì de , ( shízaì yuánwén zuò āmén ) jiào shén yīn wǒmen dé róngyào .