7 Yòu kǒngpà wǒ yīn suǒ dé de qǐshì shén/4 dà , jiù guòyú zì gāo , suǒyǐ yǒu yī gēn cì jiā zaì wǒ ròutǐ shang , jiù shì Sādàn de chāiyì , yào gōngjī wǒ , miǎndé wǒ guòyú zì gāo .