16 Zaì zhè dĕng rén , jiù zuò le sǐ de xiāngqì jiào tā sǐ . zaì nà dĕng rén , jiù zuò le huó de xiāngqì jiào tā huó . zhè shì shuí néng dàng dé qǐ ne .