3 Wǒ céng bǎ zhè shì xiĕ gĕi nǐmen , kǒngpà wǒ dào de shíhou , yīnggāi jiào wǒ kuaìlè de nàxiē rén , fǎn dào jiào wǒ yōuchóu . wǒ yĕ shēnxìn , nǐmen zhòngrén dōu yǐ wǒde kuaìlè wéi zìjǐ de kuaìlè .