7 Nà yòng zì kè zaì shítou shang shǔ sǐ de zhí shì , shàngqiĕ yǒu róngguāng , shènzhì Yǐsèliè rén yīn Móxī miàn shàng de róngguāng , bùnéng déngjīng kàn tāde liǎn . zhè róngguāng yuán shì jiànjiàn tuì qù de .