18 Yuánlái wǒmen bú shì gùniàn suǒ jiàn de , nǎi shì gùniàn suǒ bú jiàn de . yīnwei suǒ jiàn de shì zànshí de , suǒ bú jiàn de shì yǒngyuǎn de .