4 Cǐ dĕng bú xìn zhī rén , beì zhè shìjiè de shén nòng xiā le xīn yǎn , bú jiào Jīdū róngyào fúyin de guāng zhào zhe tāmen . Jīdū bĕn shì shén de xiàng .