2 Jiù shì tāmen zaì huànnàn zhōng shòu dà shìliàn de shíhou , réng yǒu mǎnzū de kuaìlè , zaì jí qióng zhī jiān , hái géwaì xiǎn chū tāmen lè juān de hòu ēn .