45 Jīng shàng yĕ shì zhèyàng jì zhe shuō , shǒuxiān de rén Yàdāng , chéng le yǒu líng de huó rén . ( líng huò zuò xuèqì ) mòhòu de Yàdāng , chéng le jiào rén huó de líng .