52 Jiù zaì yī shà shí , zhǎ yǎn zhī jiān , hào Tǒng mò cì chuī xiǎng de shíhou . yīn hào Tǒng yào xiǎng , sǐ rén yào fùhuó chéngwéi bù xiǔ huaì de , wǒmen yĕ yào gǎibiàn .