14 Ránér shǔ xuèqì de rén bú lǐng huì shén Shènglíng de shì , fǎn dǎo yǐwéi yúzhuō . bìngqiĕ bùnéng zhīdào , yīnwei zhèxie shì wéiyǒu shǔlíng de rén cáinéng kān tòu .