7 Yǒu shuí dàng bīng , zì beì liáng xiǎng ne . yǒu shuí zāi pútaóyuán , bú chī yuán lǐ de guǒzi ne . yǒu shuí mù yǎng niú yáng , bú chī niú yáng de nǎi ne .