8 Dàn wúlùn shì wǒmen , shì tiān shang lái de shǐzhĕ , ruò chuán fúyin gĕi nǐmen , yǔ wǒmen suǒ chuán gĕi nǐmen de bù tóng , tā jiù yīngdāng beì zhòuzǔ .