15 Luóbōān suǒ xíng de shì , zì shǐ zhì zhōng bù dōu xiĕ zaì xiānzhī Shìmǎyǎ hé xiān jiàn Yìduō de shǐ jì shàng ma . Luóbōān yǔ Yéluóbōān shícháng zhēng zhàn .