20 Cì rì qīngzǎo , zhòngrén qǐlai wǎng Tígēyà de kuàngyĕ qù . chū qù de shíhou , Yuēshāfǎ zhàn zhe shuō , Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng de jūmín nǎ , yào tīng wǒ shuō , xìn Yēhéhuá nǐmen de shén jiù bì lì wĕn . xìn tāde xiānzhī jiù bì hēng tōng .