10 Zhèyàng , Yǐdōng rén beìpàn Yóudà , tuōlí tāde quán xià , zhídào jīnrì . nàshí , Lìná rén yĕ beìpàn le , yīnwei Yuēlán lí qì Yēhéhuá tā lièzǔ de shén .