27 Zhìyú tāde zhòng zǐ hé tā suǒ shòu de jǐngjiè , bìng tā zhòng xiū shén diàn de shì , dōu xiĕ zaì liè wáng de chuán shàng . tā érzi yà mǎ xiè jiēxù tā zuò wáng .