24 Yòu jiāng é bié Yǐdōng suǒ kānshǒu shén diàn lǐ de yīqiè jīn yín hé qìmǐn , yǔ wánggōng lǐ de cáibǎo dōu ná le qù , bìng daì rén qù wèi zhì , jiù huí sǎ Mǎlìyà qù le .