5 Suǒyǐ , Yēhéhuá tāde shén jiāng tā jiāo zaì Yàlán wáng shǒu lǐ . Yàlán wáng dá baì tā , lǔ le tā xǔduō de mín , daì dào Dàmǎsè qù . shén yòu jiāng tā jiāo zaì Yǐsèliè wáng shǒu lǐ , Yǐsèliè wáng xiàng tā dà xíng shā lù .