16 Jìsī jìnrù Yēhéhuá de diàn yào jiéjìng diàn , jiāng diàn zhōng suǒ yǒu wūhuì zhī wù bān dào Yēhéhuá diàn de yuàn neì , Lìwèi rén jiē qù , bān dào waì tóu Jílúnxī bian .