18 Yúshì , tāmen jìn jiàn Xīxījiā wáng , shuō , wǒmen yǐ jiāng Yēhéhuá de quán diàn hé Fánjì tán , bìng tán de yīqiè qìmǐn , chénshèbǐng de zhuōzi , yǔ zhuōzi de yīqiè qìmǐn dōu jiéjìng le .