8 Yòu jiànzào zhì shèng suǒ , zhǎng èr shí zhǒu , yǔ diàn de kuān zhǎi yíyàng , kuān yĕ shì èr shí zhǒu . tiē shang jīng jīn , gōng yòng jīnzi liù bǎi tā lián dé .