18 Yǐfǎlián , Mǎnáxī , Yǐsàjiā , Xībùlún yǒu xǔduō rén shàng wèi zì jié , tāmen què yĕ chī Yúyuèjié de yánggāo , bù hé suǒ jìlù de dénglì . Xīxījiā wèi tāmen dǎogào shuō , fán zhuān xīn xúnqiú shén , jiù shì Yēhéhuá tā lièzǔ zhī shén de , suī bù zhào zhe shèng suǒ jiéjìng zhī lǐ zì jié , qiú zhì shàn de Yēhéhuá yĕ raóshù tā .