19 Tāde dǎogào , yǔ shén zĕnyàng yīngyún tā , tā wèi zìbēi yǐqián de zuìqiā guō fàn , bìng zaì héchu jiànzhù qiū tán , shèlì yà shĕ là hé diāokè de ǒuxiàng , dōu xiĕ zaì hé saì de shū shàng .