3 Chóngxīn jiànzhù tā fù Xīxījiā suǒ chāihuǐ de qiū tán , yòu wèi bā lì zhú tán , zuò mùǒu , qiĕ jìngbaì shìfèng tiān shàng de wàn xiàng ,