7 Yòu zaì shén diàn neì lì diāokè de ǒuxiàng . shén céng duì Dàwèi hé tā érzi Suǒluómén shuō , wǒ zaì Yǐsèliè gè zhīpaì zhōng suǒ xuǎnzé de Yēlùsǎlĕng hé zhè diàn , bì lì wǒde míng zhídào yǒngyuǎn .