28 Wǒ bì shǐ nǐ píng píngān ān dì guī dào fùnmù , dào nǐ lièzǔ nàli , wǒ yào jiàng yǔ zhè dì hé qí shàng jūmín de yīqiè zāihuò , nǐ yĕ bù zhì qīnyǎn kànjian . tāmen jiù huí fù wáng qù le .