10 Xiànzaì Yēhéhuá chéngjiù le tā suǒ yīngxǔ de huà , shǐ wǒ jiēxù wǒ fù Dàwèi zuò Yǐsèliè de guó wèi , shì zhào Yēhéhuá suǒ shuō de , yòu wèi Yēhéhuá Yǐsèliè shén de míng jiànzào le diàn .