5 Tā shuō , zì cóng wǒ lǐng wǒ mín chū Āijí dì yǐlái , wǒ wèicéng zaì Yǐsèliè zhòng zhīpaì zhōng xuǎnzé yī chéng jiànzào diàn yǔ wèi wǒ míng de jū suǒ , yĕ wèicéng jiǎnxuǎn yī rén zuò wǒ mín Yǐsèliè de jūn .