6 Jìsī shì lì , gè gōng qí zhí . Lìwèi rén yĕ ná zhe Yēhéhuá de yuè qì , jiù shì Dàwèi wáng zào chūlai , jiè Lìwèi rén sòngzàn Yēhéhuá de . ( tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún . ) jìsī zaì zhòngrén miànqián chuīhào , Yǐsèliè rén dōu zhàn lì .