7 Suǒluómén yīn tā suǒ zào de tóng tán róng bú xià Fánjì , sù jì , hé zhīyóu , biàn jiāng Yēhéhuá diàn qián yuànzi dāngzhōng fēnbié wèi shèng , zaì nàli xiàn Fánjì hépíng ān jì shēng de zhīyóu .