29 Suǒluómén qíyú de shì , zì shǐ zhì zhōng , bú dōu xiĕ zaì xiānzhī Nádān de shū shàng hé Shìluó rén Yàxīyǎ de yùyán shū shàng , bìng xiān jiàn Yìduō lún Níbá érzi Yéluóbōān de mò shì shū shàn ma .