8 Yēhéhuá nǐde shén shì yīngdāng chēngsòng de . tā xǐyuè nǐ , shǐ nǐ zuò tāde guó wèi , wèi Yēhéhuá nǐde shén zuò wáng . yīnwei nǐde shén aì Yǐsèliè rén , yào yǒngyuǎn jiān lì tāmen , suǒyǐ lì nǐ zuò tāmende wáng , shǐ nǐ bǐng gōng xíng yì .