29 Cóng Āijí mǎi lái de chē , mĕi liàng jià yín liù bǎi Shĕkèlè , mǎ mĕi pǐ yī bǎi wǔ shí Shĕkèlè . Hèrén zhū wáng hé Yàlán zhū wáng suǒ mǎi de chē mǎ , yĕ shì àn zhè jiàzhí jīng tāmen shǒu mǎi lái de .