18 Tāmen cóng Mǐdiàn qǐ xíng , dào le Bālán . cóng Bālán daì zhe jǐ gèrén lái dào Āijí jiàn Āijí wáng fǎlǎo . fǎlǎo wèi tā paì déng liángshi , yòu gĕi tā fángwū tiándì .