32 ( wǒ yīn púrén Dàwèi hé wǒ zaì Yǐsèliè zhòng zhīpaì zhōng suǒ xuǎnzé de Yēlùsǎlĕng chéng de yuángù , réng gĕi Suǒluómén liú yī gè zhīpaì . )