33 Yīnwei tā lí qì wǒ , jìngbaì Xīdùn rén de nǚ shén Yàsītālù , Móyē de shén jī mò , hé Yàmén rén de shén mǐ lè gōng , méiyǒu zūn cóng wǒde dào , xíng wǒ yǎn zhōng kān4 wéi zhēng de shì , shǒu wǒde lǜ lì diǎnzhāng , xiàng tā fùqin Dàwèi yíyàng .