21 Tā jiù duì nà cóng Yóudà lái de shén rén shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ jì wéibeì Yēhéhuá de huà , bù zūnshǒu Yēhéhuá nǐ shén de mìnglìng ,