23 Yàsā qíyú de shì , fán tā suǒ xíng de , bìng tāde yǒng lì yǔ tā suǒ jiànzhù de chéngyì , dōu xiĕ zaì Yóudà liè wáng jì shàng . Yàsā nián lǎo de shíhou , jiǎo shǎng yǒu bìng .