Lièwángjìshang 2:36

36 Wáng chāiqiǎn rén jiāng Shìmĕi zhào lái , duì tā shuō , nǐ yào zaì Yēlùsǎlĕng jiànzào fángwū jūzhù , bùkĕ chūlai wǎng bié chù qù .