17 Gēn cóng shěng zhǎng dė shǎo nián rén xiān chū chéng。 biàn hā dá chà qiǎn rén qù tàn wàng, tā mėn huí bào shuō, yǒu rén cóng sā MǍ lì yà chū lái lė。