25 Yòu zhào zhė wáng sàng shī jūn bīng zhī shù, zài zhāo MÙ yī jūn, mǎ bǔ mǎ, chē bǔ chē, wǒ mėn zài píng yuán yǔ tā mėn dǎ zhàng, bì dìng dė shèng。 wáng biàn tīng chén PŪ dė huà qù xíng。