31 Tā dė chén PŪ duì tā shuō, wǒ mėn tīng shuō yǐ sè liè wáng dōu shì RÉN cí dė wáng, xiàn zài wǒ mėn bù rú yāo shù má bù, tóu tào shéng suǒ, chū qù tóu jiàng yǐ sè liè wáng, huò zhě tā cún líu wáng dė xìng mìng。