4 Yà hā yīn yé sī liè rén ná bǎi/bó shuō wǒ bù gǎn jiāng wǒ xiān rén liú xià de chǎnyè gĕi nǐ , jiù mēn mēn bù lè dì huí gōng , tǎng zaì chuáng shàng , zhuǎn liǎn xiàng neì , yĕ bù chī fàn .